SEGELL REPUBLICÀ

Accedeix a la versió PDF
d’aquest text fent clic aquí

Primàries per la República ha creat el Segell Republicà. Aquest és un segell de qualitat que garanteix el compromís de totes les persones que participin en aquest procés democràtic amb un decàleg de bones pràctiques i amb una sèrie de valors republicans que han de ser inherents a la construcció de la nova República de Catalunya.

El Segell Republicà neix a l’empara d’aquest decàleg i garanteix que tant les persones com les entitats jurídiques que hi participin de manera activa acompleixin, amb coneixement i compromís, els punts establerts, alhora que permet a la ciutadania fiscalitzar-ne l’acompliment.

El Segell Republicà és el garant que aquest compromís acceptat pels signants ens adreça, de manera lleial i sense fissures, a la realització del mandat de l’1 d’octubre i l’establiment de la República Catalana.

El Segell Republicà és un vincle entre qui l’assumeix i la ciutadania i, posteriorment, una acreditació amb un principis i compromisos ètics.

La Coordinadora de Primàries per la República determinarà de quina forma s’avalua el compliment dels Segell Republicà per tal que els ciutadans s’hi puguin adreçar per informar de l’incompliment dels compromisos i es pugui determinar, per processos d’avaluació públics, la retirada del segell. A aquests efectes s’haurà de disposar dels mitjans tecnològics adequats per dur a terme aquestes tasques.

Amb la riquesa i la varietat ideològiques d’un procés democràtic que aspira a ser veritablement transversal, i essent conscients que, interpel·lats per Primàries per la República, podrem confluir arreu del territori persones i opcions amb prioritats, enfocs i plantejaments diversos, el Segell Republicà comporta necessàriament el compromís inalterable de construir, des del món local, la República Catalana amb la divisa de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, procurant la millora de la qualitat de vida i un progrés social i econòmic que arribin a tothom, en un context de respecte a la dignitat de les persones i al seu lliure desenvolupament en el si de la comunitat que les acull, les empara i les projecta al món.

En aquest sentit, adherir-se voluntàriament al Segell Republicà significa comprometre’s a consolidar, i a fer-ho des de la base, una República Catalana avançada, dinàmica, culta, amant de la llibertat, de la justícia i de la pau, curosa amb el seu entorn natural. Per a això, entenem imprescindible incidir -amb totes les eines que posa al nostre abast el treball des de la proximitat- en l’apoderament de les veïnes i dels veïns, estrenyent-ne els vincles, afavorint la convivència en la diversitat, i també la cohesió social i territorial, des del disseny i la implementació de polítiques que aspirin a cotes més altes de llibertat de les persones, i d’igualtat entre les persones.

DECÀLEG


1 OBEÏM la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, així com les resolucions i tractats successius, lligats a ella, fins a l’actualitat.

2 RECONEIXEM la Nació Catalana que som com a poble que ha exercit el dret a l’autodeterminació mitjançant el Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017 i, conseqüentment, DUREM a terme el mandat democràtic pel qual Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.

3 EXIGIM al Parlament i al Govern de Catalunya que generin altra vegada unes condicions com les del 3 d’octubre de 2017 i ens COMPROMETEM a assumir la coresponsabilitat per fer efectiu el control del territori.

4 ACTUAREM en tot moment de manera clara i transparent, sense cercar beneficis personals, retent comptes de manera pública de les decisions preses, realitzant processos democràtics que impliquin al màxim la ciutadania. Ens comprometem a promoure la participació de tothom que vulgui aportar el seu talent al projecte.

5 Des de l’afirmació que totes les persones som iguals en dignitat, llibertats, drets i deures, DEFENSAREM la igualtat per a totes les persones sense distincions d’origen, gènere, orientació i identitat sexual, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, capacitat econòmica, naixement o altra condició.

6 GARANTIREM la llibertat de pensament, de consciència, d’opinió, d’expressió, de religió i de creença, i els drets de reunió o d'associació, de manera individual o col·lectiva, en públic o en privat, i que ningú no sigui molestat, coaccionat o impedit en l’exercici d’aquests drets per qualsevol mitjà o en qualsevol lloc.

7 EXIGIREM I PRACTICAREM, amb l’horitzó d’una Catalunya veritablement oberta, la igualtat dels gèneres i DENUNCIAREM qualsevol tracte degradant derivat d’actituds patriarcals i masclistes.

8 GARANTIREM que tota persona disposi del nivell de vida òptim que asseguri, per a ella i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, educació, cultura, assistència mèdica i accés als serveis socials.

9 ASSEGURAREM que totes les persones residents a la República Catalana tinguin accés a treball en condicions equitatives i satisfactòries. A prestacions òptimes en períodes d’atur o en moments en què sigui necessari per a la seva dignitat personal i pel desenvolupament de la seva personalitat i que tinguin dret a una pensió digna en la seva jubilació.

10 AJUDAREM tots els pobles a exercir el seu dret d’autodeterminació, en especial a l’Aran, i singularment els dels altres territoris de parla catalana, des de la reivindicació del dret a la reunificació de la Nació Catalana completa precisament a través de l’exercici del dret a l’autodeterminació de tots els seus pobles.Granollers, 14 de juliol del 2018